Background

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Vertu Kişisel Verilerin Korunması

Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. VERTU DUVAR KÂĞITLARI ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİnezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.VERTU DUVAR KÂĞITLARI ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye VERTU DUVAR KÂĞITLARI ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ’nin internet adresinde yer alan VERTU DUVAR KÂĞITLARI ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından (“KVKK Politikası”) erişebilirsiniz.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik Verisi : Nüfus cüzdanı fotokopisinden elde edilen TCKN, Ad, Soyadı ve diğer veriler,
İletişim Verisi : Adres, Telefon, E- Posta
Özel Nitelikli Kişisel Veri : Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri kapsamında hükümlülük bilgisi, sabıka kaydı, sağlık bilgileri kapsamında engellilik durumuna ait bilgiler ve kan testleri, kan grubu kartı, hastalık bilgisi, gibi sağlık verileri,
Özlük : Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları v.b.
Hukuki İşlem : Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyalarındaki bilgiler vb.
Müşteri İşlem : Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b.
Mesleki Deneyim : Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar
Fiziksel Mekân Güvenliği : Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları v.b.
İşlem Güvenliği : IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.
Risk Yönetimi : Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b.
Finans : Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri v.b.
Mesleki Deneyim : Mesleki Deneyim
Pazarlama : Alışveriş geçmişi bilgileri, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar : Vesikalık Fotoğraf, kamera kaydı, ses kaydı, bülten için çekilen fotoğraflar ve video kayıtları,
Diğer : Banka hesap numarası, SGK döküm belgesi, izin belgesi, bordro bilgileri, borç ve hukuki-icrai takip bilgileri, mal bildirimi, performans değerlendirme bilgileri, imza beyanı, IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış, erişim bilgileri, pasaport, Seyahat bilgisi, Medeni hal bilgisi, Askerlik durumu bilgisi, Aile bireyleri ve yakın bilgisi, Ehliyet bilgisi, İş yeri bilgisi, Araç bilgisi.

2. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin hukuki sebepler ve yöntemler

VERTU DUVAR KÂĞITLARI ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından veri sorumlusu sıfatı ileKVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi, mağazalar, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edileniş ilişkileri yöntemleriyle uygulama imkânı bulan talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ilgili mevzuat, kanun hükmü, sözleşmenin kurulması ve ifası, hakkın tesisi, kullanılması, korunması, Kanunun 5. maddesinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebepleriyle veya açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerlekişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere toplanmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz, VERTU DUVAR KÂĞITLARI ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından yazılı veya elektronik olarak aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;


• Bizzat kendinizden işbaşvuru formu, iş sözleşmesi, anketler, bilgi formları, internet üzerinden online form doldurmanız, kartvizit ve sair yöntemlerle alenileştirdiğiniz,
• Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,
• Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,
• Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),
• Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,
• Kamera kayıtları,
• Sendika gider pusulası, fatura, cari kartlar,
• Sigorta poliçeleri vb.

3. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

VERTU DUVAR KÂĞITLARI ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİolarak, veri sorumlusu sıfatı ile elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde VERTU DUVAR KÂĞITLARI ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ‘nin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle, grup şirketleri veya işbirliği yaptığı şirketlerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

VERTU DUVAR KÂĞITLARI ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİçalışanlarımızın, stajerlerimizin, tedarikçi yetkilisi ve çalışanlarının, ziyaretçi, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı ile ürün veya hizmet alan kişilerin, eğiticilerin, ajans çalışanıve kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerini;
• İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Denetim, Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Sağlığı Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İş Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Acil Durum Yönetimi SüreçlerininYürütülmesi
• Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülme
• Mal-Hizmet Satın Alım-SatımSüreçlerininYürütülmesi
• Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri SüreçlerininYürütülmesi
• Görevlendirme SüreçlerininYürütülmesi
• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
• Fiziksel MekânGüvenliğinin Temini
• Performans Değerlendirme SüreçlerininYürütülmesi
• Yetenek-Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı SüreçlerininYürütülmesi
• Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
• İnternet Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
• Fiziksel MekânGüvenliğinin Temini
• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Talep / Şikâyetlerin Takibi
• Reklam / Kampanya / Promosyon SüreçlerininYürütülmesi
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Şirket domain adı uzantılı mail hesabı kullanılması amaçlarıyla VERTU DUVAR KÂĞITLARI ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları doğrultusunda işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarma Amaçları

VERTU DUVAR KÂĞITLARI ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİsöz konusu kişisel verilerinizi sadece; 6698 sayılı Kanun m.4/2’de öngörülen ilkeler çerçevesinde ve açık rızanıza istinaden veya 6698 sayılı Kanun’da ve ilgili mevzuat,Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları, güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, bayilerimiz, franchiselerimiz, kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bankalar ile paylaşılabilecektir.

Paylaşım amaçlarımız şöyledir ve bu amaçlar çerçevesinde ilgili oteritelerle paylaşım yapılacaktır;
• Yasal Zorunluluğun yerine getirilmesi,
• Data Center Yönetimi ve Kullanılan IT altyapısı ve yazılımların farklı kuruluş bünyesinde olması,Bulut Bilişim altyapısının kullanılması,
• Personel servis ve taşıma, araç kiralama, seyahat hizmetinin(otel, bilet alımı, seyahat vizesi alınması vs.) ve personel ödemelerinin gerçekleştirilmesi, kredi başvurusu talebi,
• SGK İşe Giriş/Çıkış İşlemi, SGK Bildirgesi, çalışma izni,
• Kayıt Dışı İstihtamla Mücadele, çalışma zininin çıkarılması,
• İşçi Sağlığı ve Güvenliği, iş kazasının ve meslek hastalığının bildirimi,
• Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Hukuki destek süreçlerinin yürütülmesi,
• Denetim süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışan memnuniyetini artırmak ve aidiyet duygusunu geliştirmek kapsamında bülten çıkarılması,
• İş sözleşmesinin kurulması ve ifası, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
• Fiziksel mekân güvenliği,
• Görevlendirme, yetenek yönetim planlarının çıkarılması,
• Kullanıcı tanımlanması, Şirket domain adı uzantılı mail hesabı kullanılması
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi’dir.
• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,

5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre VERTU DUVAR KÂĞITLARI ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ’ninBAŞPINAR(ORGANİZE)OSB MAHALLESİ O.S.B. 5. BÖLGE 83525 NOLU CADDE NO: 8/ ŞEHİTKAMİL GAZİANTEPadresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği’ne göre VERTU DUVAR KÂĞITLARI ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ‘ninyukarıda belirtilen adresine yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.Belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

İlgili Kişi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Başvuru Hakkının İstisnaları
KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.
• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetkiverilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetler kapsamında işlenmesi
• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.
• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi
• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması
• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Unvan : VERTU DUVAR KAĞITLARI ÜRETİM A.Ş.
Mersisno : 0925050728200022
E-mail adresi : muhasebe@vertuas.com.tr
Posta adresi : BAŞPINAR(ORGANİZE)OSB MAHALLESİ O.S.B. 5. BÖLGE 83525 NOLU CADDE NO: 8/ ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP