Background

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Vertu Kişisel Verilerin Korunması

Politikası

VERTU DUVAR KÂĞITLARI ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİ İŞLEME ENVANTERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Microsoft Word - GÜVEN HASTANESİ KVKK ENVANTERİ 22.04.2019.docx

 

 

VERTU DUVAR KÂĞITLARI ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİ İŞLEME ENVANTERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN  KORUNMASI POLİTİKASI

 

İÇİNDEKİLER  

GİRİŞ

1.  POLİTİKANIN HAZIRLANMA AMACI VE KAPSAMI  2.  TANIMLAR VE KISALTMALAR 

3.  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKE

3.1. Hukuka ve dürüstlük kuralına uygunluk 

3.2. Doğruluk ve güncellik 

3.3. Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme 

3.4. Verileri işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlem

3.5. Mevzuat hükümleri ile öngörülen veya işlenme amacının gerektirdiği    süre ile sınırlı olarak işleme

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

4.1.  Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları 

4.2.  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları

 

5.  KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

   YÖNTEMLERİ

5.1.  Kişisel Veri Konusu Kişi Grupları 

5.2.  Veri Kategorizasyonu 

5.3.  Kişisel Veri Konusu Kişi Gruplarında Yer Alan Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Toplanması Ve İşlenmesinin Amaçları

5.4.  Veri Konusu Kişi Grupları İle Bu Kişilere Ait Veri Kategorilerinin

   İlişkilendirilmesi 

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI İLKELERİ 

7.  KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI  

7.1.  Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması 

7.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

 

8.  KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI  

 

 

9.  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN

  TEDBİRLER  

9.1. İdari Tedbirler 

9.2. Teknik Tedbirler

  9.3.  Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

10. VERİ SORUMLUSUNUN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  11. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI  KULLANMASI

11.1.1.Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller 

11.1.2.Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması 

11.1.3.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

11.2. Vertu Şirketinin Başvurulara Cevap Vermesi 

11.2.1.Vertu Şirketinin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi 

11.2.2.Vertu Şirketinin Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden

  Talep Edebileceği Bilgiler  

11.2.3.Vertu Şirketinin Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

12. REVİZYON VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

 13. YÜRÜRLÜK 

14. YÜRÜTME

  15. EKLER  

    GİRİŞ 

VERTU DUVAR KÂĞITLARI ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle “VERTU ŞİRKETİ” Olarak ifade edilecektir) BAŞPINAR(ORGANİZE)OSB MAHALLESİ O.S.B. 5. BÖLGE 83525 NOLU CADDE NO: 8/ ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP adresinde yer almaktadır.

VERTU ŞİRKETİ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (bundan böyle‘’KVK Kanunu’’ olarak ifade edilecektir) kapsamında veri sorumlusu tüzel kişidir.  

Kişisel verilerin korunması, Şirketimizin en önemli öncelikleri arasındadır. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu Politika ile yönetilen; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının, yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi oluşturmaktadır.

Bu Politika ile kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda Vertu Şirketi tarafından benimsenecek ve uygulama noktasında dikkate alınacak ilkeler ortaya konulmaktadır. Bu Politika ile Vertu Şirketi tarafından yerine getirilecek hususlar ortaya konulmakta, Kişisel veri sahipleri, kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde 6698 sayılı KVK Kanunu ve Vertu Şirketinin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri toplanan, işlenen ve aktarılan gerçek kişilerdir.  

Vertu Şirketi, kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle kişisel veri sahiplerinin kişisel verileri, 6698 sayılı KVK Kanun’un ikincil düzenlemelerini teşkil eden sair mevzuata uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır. 

 

1.POLİTİKANIN HAZIRLANMA AMACI VE KAPSAMI

İşbu Politika ile Vertu Şirketi tarafından KVK Kanunu’na uyum için aşağıda açıklanacak olan temel ilkeler çerçevesinde getirilecek düzenlemelerin Vertu Şirketi bünyesinde hissedarlar, yetkililer, çalışanlar ve iş ortakları tarafından etkin bir şekilde uygulanması amaçlanmaktadır. 

 

İşbu Politika ile öngörülen temel düzenlemeler doğrultusunda Vertu Şirketinin işleyişi içerisinde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması bakımından her türlü idari ve teknik tedbir alınacak, gerekli iç prosedürler oluşturulacak, farkındalığın yükseltilmesi için gerekli tüm eğitimler yapılacaktır. Hissedarlar, yetkililer, çalışanlar, çalışan adaylarımız, iş ortaklarının, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları, yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak KVKK süreçlerine uyumları için gerekli tüm tedbirler alınarak uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulacaktır. 

İşbu Politika, tüm bu süreçlerde gözetilecek temel ilkeleri ve KVK Kanunu ile getirilen düzenlemeler uyarınca iç işleyişin yönlendirilmesi için Vertu Şirketi yükümlülüklerini düzenlenmektedir. KVK Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturulacak iç prosedürler ile Vertu Şirketi kişisel verilerin korunması hususunda gerçekleştireceği uyum faaliyetleri düzenlenecektir. Vertu Şirketi tüm çalışanları görevlerini yerine getirirken iş bu Politika ile getirilen düzenlemeler ile KVK Kanunu ve ilgili tüm diğer mevzuat hükümlerine uygun hareket etmekte yükümlüdür. 

 

İşbu Politika’ ya ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulmaması halinde, mevzuat hükümleri ile öngörülen cezai ve hukuki sorumluluğun yanında, Vertu Şirketi olayın mahiyetine göre, iş hayatını düzenleyen mevzuat çerçevesinde akdin  haklı nedenle feshine kadar gidebilecek olan yaptırımlar uygulanacaktır. 

 

 

 

 

 

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

KISALTMA 

 

TANIM

AÇIK RIZA

 

   Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder. 

İLGİLİ KULLANICI

 

   Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda

   kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İMHA

 

  Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

KANUN/KVKK  

 

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

KAYIT ORTAMI 

 

  Tamamen veya kısmen otomatik

  olan ya da herhangi bir veri  

  kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

KİŞİSELVERİ 

 

   Kimliği belirli veya

   belirlenebilir gerçek kişiye

   ilişkin her türlü bilgi. 

KİŞİSELVERİLERİN İŞLENMESİ 

 

   Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak 

   Kaydıyla otomatik olmayan

   yollarla elde edilmesi,   

   kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi

  değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

 KİŞİSEL VERİLERİN

 ANONİM

 HALE  GETİRİLMESİ

 

 

 

 

 

   Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi

   Hiç bir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek

   kişiyle ilişkilendirilemeyecek

   hâle getirilmesi. 

 KİŞİSELVERİLERİN

 SİLİNMESİ     

 

  Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde

   Erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

 KİŞİSEL VERİLERİN

 YOK EDİLMESİ 

 Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

 KURUL 

    Kişisel Verileri Koruma Kurulu

 ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL

 VERİ 

    Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer

  inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

 PERİYODİK İMHA  

  Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen

   Gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi. 

 VERİ SAHİBİ/İLGİLİ KİŞİ  

   Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.

 VERİ SORUMLUSU 

 Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzelkişi

YÖNETMELİK 

   Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

 

KVKK Kanunu kapsamında Vertu Şirketi verbis sorumlusu sıfatına haiz olacak olup VERBİS sistemine kayıt olacaktır. Yönetmelik’in 11inci maddesinin 1inci fıkrasında “Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin Kanun kapsamındaki veri sorumlusu yükümlülükleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili organ veya ilgili mevzuatta belirtilen kişi veya kişiler marifetiyle yerine getirilir. Tüzel kişiliği temsile yetkili organ Kanunun uygulanması bakımından yerine getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir veya birden fazla kişiye görevlendirebilir” şeklinde düzenleme yapılmıştır.  

Yönetim Kurulu tarafından TTK’nın ilgili maddeleri uyarınca sınırları belirlenmiş olarak şirketin yönetim ve temsili verilen kişiler TTK, TBK ve TCK kapsamında kendi yetki sınırları dâhilinde gerçekleşen işlem ve eylemlerden sorumludur. Özellikle kollukta, savcılıklarda, kamu kurumlarında ve mahkemelerde şirketi temsil etme ile ifade vermeye yetkili olarak seçilmişlerdir.  

 

Her bir departmanın Direktörü, departmanlardaki İlgili Kullanıcıların Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan işbu Politika ve İmha Politikasına  uygun davranıp davranmadığını denetlemek ve Yönetim Kurulu ile İcra Kuruluna raporlamakla yükümlü olacaktır.

 

3.KİŞİSELVERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER  

Vertu Şirketi KVK Kanununun 4. Maddesi doğrultusunda işbu Politika kapsamında kalan kişisel verileri aşağıdaki ilkelere uygun işleyeceğini kabul etmektedir: 

 

3.1. Hukuka ve dürüstlük kuralına uygunluk  

Vertu Şirketi, veri sorumlusu sıfatı ile ve basiretli bir tacir olarak Anayasa ve KVK Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan ve yürürlüğe girecek olan tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Medeni Kanun’un 2. maddesi ile öngörülen dürüstlük kuralına uygun bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetlerini yürüteceğini kabul etmektedir.

 

3.2. Doğruluk ve güncellik 

Vertu Şirketi, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde, tekniğin elverdiği ölçüde kişisel verilerin doğruluk ve güncelliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır.  

İlgili kişinin veri sorumlusu sıfatı ile Vertu Şirketine bildireceği talepler ve Vertu Şirketi bizzat gerekli göreceği durumlar doğrultusunda, hatalı veya güncel olmayan kişisel verilerin düzeltilmesi ve doğruluğunun denetlenmesi için Vertu Şirketi tarafından kurulan idari ve teknik mekanizmalar işletilecektir.

 

3.3. Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme 

Vertu Şirketi tarafından kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinin gereklilikleri ile sunulan veya sunulacak olan hizmetlerle sınırlı olarak hukuka uygun biçimde işlenmekte olup kişisel verilerin işlenme amacı verilerin işlenmeye başlanmasından önce açık ve kesin olarak belirlenmektedir.  

 

3.4. Verileri işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme

Vertu Şirketi tarafından kişisel veriler işlenme amaçları ile bağlantılı ve sınırlı olarak ve bu amacın gerçekleşmesi için gerektiği ölçüde işlenmektedir. Bu kapsamda verilerin işlenme amacı ile ilgili olmayan ve ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılması temel esastır.  

3.5. Mevzuat hükümleri ile öngörülen veya işlenme amacının gerektirdiği  süre ile sınırlı olarak işleme 

Kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümleri ile öngörülen süreler doğrultusunda veya verilerin işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilmektedir. 

Mevzuat hükümleri ile öngörülen sürenin sonunda veya verilerin işlenme amacının gerektirdiği sürenin sonunda kişisel veriler Vertu Şirketi tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Verilerin gerekli sürenin sonunda muhafaza edilmesinin önlenmesi için gerekli idari ve teknik tedbirler alınacaktır.

 

4.KİŞİSELVERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI  

KVK Kanunu ile kişisel verilerin işlenme koşulları düzenlenmiş olup, Vertu Şirketi tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen söz konusu koşullara uygun olarak işlenmektedir. 

 

4.1.Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları 

KVK Kanunun da sayılan istisnalar dışında, Vertu Şirketi ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir.

 

Kanunda sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir:

 

-       Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

-       Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 

-       Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

-       Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

 zorunlu olması, 

-       Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 

-       Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

-       Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

4.2.Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları 

Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise Vertu Şirketi tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir.  

 

Ancak, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda sayılan sebeplerin varlığı halinde açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir:

 

-       Kamu sağlığının korunması,

-       Koruyucu hekimlik,

-       Tıbbî teşhis,

-       Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

-       Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi. 

 

5.KİŞİSELVERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ YÖNTEMLERİ Vertu Şirketi, KVK Kanunu’na uygun olarak ve Yönetmelik’in 5.-7.-9.-10.  Maddeleri kapsamında düzenlenmesi ve aşağıda yer alan bilgileri içermesi zorunlu olan Kişisel Veri İşleme Envanterine dayalı olarak gerçek kişilere ait kişisel verileri işlemektedir.  

 

İşbu Politikada ayrıca Kişisel Veri İşleme envanteri başlığına yer verilmemiş olsa da işbu başlık ve takip eden başlıklarda aşağıdaki bilgilerin yer alması halinde ilgili maddeler “Kişisel Veri İşleme Envanteri” hükmünde sayılacaktır. 

1. Kişisel veri işleme amaçları, 

2. Veri kategorisi 

3. Verilerin aktarıldığı alıcı grubu veya alıcı grupları 

4. Veri konusu kişi grupları 

5. Veri kategorisi ile veri konusu kişi gruplarının ilişkilendirilmesi 

6. Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler 

7. Veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler 

8. Kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süre 

 

5.1.Kişisel Veri Konusu Kişi Grupları

KİŞİSELVERİ KONUSU KİŞİ GRUPLARI 

AÇIKLAMASI 

 

VERTU ŞİRKETİ HİSSEDARLARI 

   Vertu Şirketinin hisselerine

  sahip olan gerçek kişiler.

VERTU ŞİRKETİ YETKİLİLERİ 

   Vertu Şirketi Yönetim Kurulu

   Üyeleri ve diğer yetkili gerçek

  kişiler.

VERTU ŞİRKETİ TEDARİKÇİ VE MÜŞTERİLERİ

   Vertu Şirketi faaliyetlerini

   Yerine Getirirken kullandığı

   Tedarikçi ve müşterilerin yetkili

   Gerçek kişileri ve bu kişiler

   Tarafından görevlendirilen

   çalışanlar.

ÇALIŞAN/STAJYER

   Vertu Şirketi bünyesinde

   çalışan veya staj yapan gerçek

   kişiler. 

 

5.2.Veri Kategorizasyonu 

VERİ KATEGORİZASYONU 

VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMASI 

KİMLİK BİLGİSİ 

   Kimliği belirli veya 

   Belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu yer  ve diğer nüfus bilgileri, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi vb. bilgiler  

İLETİŞİM BİLGİSİ 

   Kimliği belirli veya 

   Belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;

   Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi,

  Kayıtlı Elektronik Posta

  adresi(KEP) gibi bilgiler 

AİLE BİREYLERİ VE YAKIN BİLGİSİ 

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde

   Veya veri kayıt sisteminin bir

   parçası olarak otomatik

   olmayan şekilde işlenen; Vertu

   Şirketi tarafından yürütülen

   faaliyetler çerçevesinde, kişisel

   veri sahibinin aile bireyleri (ör.

   , anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda

   ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler) 

GÜVENLİK BİLGİSİ 

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde

   Veya veri kayıt sisteminin bir

   parçası olarak Otomatik

   olmayan şekilde işlenen;

   fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, taşıt plaka bilgileri, güvenlik  

   Noktasında alınan kayıtlar, telefon aramalarında alınan ses kayıtları vb.

 

FİNANSAL BİLGİ 

 

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; 

   Vertu Şirketinin kişisel veri

   sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre değişkenlik gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen finansal kişisel veriler ile banka hesap numarası, banka hesap bilgileri,(IBAN no, hesap sahibi vb.) kredi kartı bilgisi vb. ve çalışanlara ilişkin finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı vb. bilgiler.

ÖZLÜK BİLGİSİ (PERFORMANS

DEĞERLENDİRME VERİLERİ, KARİYER GELİŞİM VERİLERİ, ÇALIŞMA VE İZİN

GÜNLERİNE İLİŞKİN KAYITLAR)

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Vertu  

  Şirketi ile çalışma ilişkisi

  İçerisinde olan gerçek

  kişilerin özlük haklarının

  oluşmasına temel olacak ve

  özlük dosyasında yer alması

  kanunen zorunlu tutulan

  bilgiler (Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar, İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, sosyal güvenlik no, esnek

   Saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri ve çalışanın bulunduğu pozisyonda

 

 İlerleyebilmesi için gerekli olan

   performans, eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi

   aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu, aylık performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme durumu,

  aktivite) bilgileridir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ 

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (ör. kan grubu da dâhil sağlık verileri, biyometrik veriler bilgisi gibi)

TALEP VE ŞİKÂYET YÖNETİMİ BİLGİSİ  

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Vertu

   Şirketine yöneltilmiş olan her

   türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

 

 

 

 

 

5.3.Kişisel Veri Konusu Kişi Gruplarında Yer Alan Kişisel Veri

 Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Toplanması Ve İşlenmesinin Amaçlar

 

Vertu Şirketi, hissedar ve yetkililerinin kişisel verilerini, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, İş Kanunu ve ilgili sair mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde Giriş kısmında yazılı olan faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla işlemektedir. İşbu kişisel veriler resmi kurumlarda Vertu Şirketine ilişkin olarak tutulan kayıtlardan, şirket genel kurul ve yönetim kurulu toplantı tutanaklarından, şirketin kurumsal ve yönetim süreçlerine ilişkin tutulan evraklardan elde edilmektedir.

   

Vertu Şirketi, faaliyetlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olan tedarikçi ve müşterilerin yetkili gerçek kişilerinin ve bu tedarikçi ve müşteriler tarafından görevlendirilen gerçek kişi çalışanlarının görevlerini yerine getirip getirmediğini kontrol etmek ve şirketin faaliyetlerinin düzenini sağlamak amacıyla, kaydeder. Tedarikçi ve müşterilerin kişisel verileri, kendileri ile kurulan iletişim sonucu yollanan ve alınan e-mailler, yapılan telefon görüşmeleri ile kartvizit ve internet sitesi bilgilerinin aktarılması yoluyla elde edilmektedir. 

 

Vertu Şirketi, bünyesinde çalışan personellerin ve stajyerlerin kişisel verilerini, SGK kaydının yapılabilmesi için, yürürlükteki İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulamaları kapsamında kişilerin personel özlük dosyasında bulunması zorunlu evrakların tamamlanması amacıyla talep etmekte ve işlemektedir. İşbu kişisel veriler, işe giriş ve iş başvurusu aşamasında açık rızaları ile ilettikleri öz geçmiş, iş başvuru formları, aday havuzu hizmetleri veren insan kaynakları yazılım programlarının sunduğu özgeçmiş görüntüleme yöntemleri, mülakat esnasında kendilerine sorulan ve rızaları ile yanıtladıkları sorulara verdikleri cevaplar aracılığıyla elde edilmektedir. 

 

Vertu Şirketi, kendisine iş başvurusu yapan gerçek kişilerden kişisel verilerini, kişiyle işe alım sürecinde mülakat amaçlı iletişim kurmak ve mülakat sırasında kişinin nitelikleri ve deneyimleri ile işe alım yapılacak açık pozisyonun uyumlu olup olmadığını tespit etmek amacıyla talep etmekte ve işlemektedir. İşbu kişisel veriler, başvuru yapan kişilerin kendi açık rızaları ile öz geçmişlerini insan kaynakları departmanına yollamaları, mülakat esnasında kendi rızaları ile sorulan soruları yanıtlamaları ya da ilan yayınlama ve aday havuzu hizmetleri veren insan kaynakları yazılım programlarının sunduğu özgeçmiş görüntüleme yöntemleri ile elde edilmektedir.

 

 

Vertu Şirketi, işbirliği içerisinde olduğu iş ortaklarının çalışanları ve yetkili gerçek kişilerinin verilerini iş ortaklığının kurulma amaçları çerçevesinde kaydetmektedir. Mal ve hizmet tedarikçilerinden temin edilen gerekli hizmetlerin Vertu Şirketine sunulmasının sağlanması ve bunun denetlenmesi amacıyla bu kişilerin kişisel verilerini, kaydeder. İşbu kişisel veriler imzalanan sözleşmeler, gönderilen faturalar, mal teslim tutanakları, mail yazışmaları, telefon ve sair yollarla kurulan iletişim ile kartvizitlerden elde edilmektedir.  

Vertu Şirketinin, faaliyet gösterdiği şirket merkezine gelen tüm ziyaretçilerin şikâyet ve talep formunda yer alan bilgileri, kimlik bilgileri şirket merkezinin güvenliğinin sağlanması amacıyla elde edilmektedir. Kişilerin talep ve şikâyetlerini iletmek için Call Center veya ilgili departmanlarını araması halinde, hizmet kalitesinin sağlanması amacıyla kişilerin ses kayıtları işlenmektedir. Bankoda, danışmada kişiler tarafından sağlanan veriler, hizmet kalitesinin sağlanması, faaliyetlerin yerine getirilmesi ve güvenlik sebepleriyle işlenmektedir. Vertu Şirketi merkezi her ne sebeple olursa olsun ziyaret eden kişilerin görüntüleri 7/24 güvenlik kamera görüntüsü yöntemleri ile elde edilmektedir. 

 

5.4.Veri Konusu Kişi Grupları İle Bu Kişilere Ait Veri Kategorilerinin

  İlişkilendirilmesi  

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU 

İLGİLİ KİŞİSEL VERİNİN İLİŞKİLİ OLDUĞU VERİ SAHİBİ KATEGORİSİ 

KİMLİK BİLGİSİ 

   Şirket hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, icra kurulu üyeleri, çalışanları, stajyerleri, yetkilileri, müşteri ve tedarikçiler, hizmet sunucular, hizmet sunma teklifinde bulunanlar, çalışma veya staj başvurusu yapanlar, ziyaretçi ve şirketin işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile bunların aile ve yakınları

İLETİŞİM BİLGİSİ 

   Şirket hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, icra kurulu üyeleri, çalışanları, stajyerleri, yetkilileri, müşteri ve tedarikçiler, hizmet sunucular, hizmet sunma teklifinde bulunanlar, çalışma veya staj başvurusu yapanlar, ziyaretçi ve şirketin işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile bunların aile ve yakınları

 

AİLE BİREYLERİ VE YAKIN BİLGİSİ  

   Şirket hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, icra kurulu üyeleri, çalışanları, stajyerleri, yetkilileri ile bunların aile ve 

   yakınları

GÜVENLİK BİLGİSİ

 

   Şirket hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, icra kurulu üyeleri, çalışanları, stajyerleri, yetkilileri, müşteri ve tedarikçiler, hizmet sunucular, hizmet sunma teklifinde bulunanlar, çalışma veya staj başvurusu yapanlar, ziyaretçi ve şirketin işbirliği

   içinde olduğu kurum ve

   kuruluşlarda çalışanlar ile

   bunların aile ve yakınları

FİNANSAL BİLGİ

 

   Şirket hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, icra kurulu üyeleri, çalışanları, stajyerleri, yetkilileri, müşteri ve tedarikçiler, hizmet sunucular, hizmet sunma teklifinde bulunanlar, çalışma veya staj başvurusu yapanlar, ziyaretçi ve şirketin işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlarda çalışanlar

 ÖZLÜK BİLGİSİ (PERFORMANS DEĞERLENDİRME VERİLERİ, KARİYER GELİŞİM VERİLERİ, ÇALIŞMA VE İZİN GÜNLERİNE İLİŞKİN  KAYITLAR)

   Şirket hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, icra kurulu üyeleri, çalışanları, stajyerleri, yetkilileri

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ 

   Şirket hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, icra kurulu üyeleri, çalışanları, stajyerleri, yetkilileri,

TALEP VE ŞİKÂYET YÖNETİMİ BİLGİSİ 

   Şirketin sunmakta olduğu hizmet ve faaliyetleri ile ilgili talep veya şikâyette bulunan kişiler, şirketin sunmakta olduğu hizmetlerden yararlanan veya yararlanmak isteyenler

 

6. KİŞİSELVERİLERİN AKTARILMASI İLKELERİ:  

Vertu Şirketinin veri sahiplerinin kişisel verilerini, 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve işbu Politika ’da belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerine uygun olmak suretiyle 3. Kişi ve kurumlara aktarabilecektir.  

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir. Bu kişi ve Kurumlar;

a- Vertu Şirketine bağlı kurum ve kuruluşları ile iş ortakları,

b- Vertu Şirketinin tedarikçi/müşteriler

c- Vertu Şirketi hissedarları, 

d- Vertu Şirketi yetkilileri, 

e- Hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları,

f- Hukuken bilgi almaya yetkili özel hukuk tüzel kişileridir. 

VERİAKTARIMI

YAPILABİLECEK ALICI

GRUPLARI

ALICI GRUPLARININ TANIMI

AKTARIM AMACI 

BAĞLI KURUM VE

KURULUŞLAR İLE İŞ

ORTAKLARI  

   Vertu Şirketi faaliyetlerini yerine getirirken birlikte proje yürütülen, hizmet alınan, ortaklık kurulan kurum ve kuruluşlar ile Vertu Şirketinin

   İlişkili şirketleri

   İş ortaklığı, ilişkili şirketler veya bağlı kurum ve kuruluşların faaliyet amaçları ile ilintili ve sınırlı olarak

 

7.KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

Vertu Şirketi yurt dışına veri aktarmamaktadır. Ancak gerekli olduğu durumlarda KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) kişisel verileri aktarabilmektedir. 

 

Vertu Şirketi bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9.Maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 

7.1 Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması 

Vertu Şirketi, yurt dışına veri aktarmamaktadır. Ancak gerekli olduğu durumlarda meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda kişisel verileri Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir:

 

 

 

-       Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, 

-       Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa, 

-       Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak

Kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

-       Vertu Şirketinin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise, 

-       Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise, 

-       Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise, 

-       Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Vertu Şirketi meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise. 

7.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Vertu Şirketi özel nitelikli kişisel verileri yurt dışına aktarmamaktadır. Ancak gereken durumlarda gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir.

 

-       Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya 

-       Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise; o Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir) kanunlarda öngörülen hallerde, o Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında.

 

Vertu Şirketi elde etmiş olduğu kişisel veriler kural olarak yurtdışı ile paylaşılmamaktadır. Yabancı uyruklu kişilerin, Türk uyruklu olup da yurt dışında yaşayanların veya yabancı ülkede kurulu şirketler aracılığıyla  Vertu Şirketine gelen kişilerin kişisel verileri ilgili kamu kurumu veya aracı kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.  

 

8.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI 

Elde ettiğimiz kişisel veriler, Vertu Şirketinin ticari faaliyetlerini yerine getirebilmesi amacıyla, uygun süre zarfında fiziksel(elektronik olmayan ortam) veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. 

 

Söz konusu faaliyetler kapsamında, Vertu Şirketi tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVK Kanunu başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.  

 

İlgili mevzuatlar uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına cevaz verilen veya zorunlu tutulan haller müstesna olmak kaydıyla, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, kişisel veriler re’sen Vertu Şirketi tarafından veya ilgililerin talebi üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.  

Kişisel verilerin söz konusu yöntemler vasıtasıyla silinmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir.

  

Ancak veri sorumlusunun meşru menfaatinin olduğu durumlarda, işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler, Borçlar Kanunu’nda veya Vertu Şirketini ilgilendiren sair mevzuatta belirlenen zamanaşımı süreleri dolana kadar saklanabilecektir. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir. 

 

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN  

  TEDBİRLER

Vertu Şirketi KVK Kanunu’nda belirlenen şartlara uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.  

İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, Vertu Şirketi bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili birimlere haber verir.

 

 

9.1.Teknik Tedbirler:  

-       Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir. 

-       İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.

-       Erişim yetkileri sınırlandırılmakta yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. 

-       Alınan teknik önlemler periyodik olarak kontrol edilmekte, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir. 

-       Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır. 

-       Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmekte ve sistem zafiyetlerinin kontrolü sağlanmaktadır. 

-       Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır

-       Kişisel verilerin geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde yok edilmesi sağlanmaktadır.   

 

9.2.İdari Tedbirler: 

-       Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.  

-       Çalışanlara Hukuk Müşaviri tarafından KVK Kanunu hakkında eğitim verilmektedir.

-       İş birimi bazında kişisel veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Vertu Şirketi içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.

-       Vertu Şirketi, personeli ile arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve kişisel veri içeren her türlü belgeye, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için KVK Kanunu ile öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmesi gerektiği, kişisel verilerin ifşa edilmemesi gerektiği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmaması gerektiği ve kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün Vertu Şirketi ile olan iş akdinin sona ermesinden sonra dahi devam ettiği yönünde kayıtlar eklemiş olup personelin bu yükümlülüklere uymaması iş akdinin feshine varabilecek yaptırımların uygulanmasını gerektirmekte ve Vertu Şirketi Davranış İlkeleri Yönergesi’nde özel olarak düzenlenmektedir.  

-       Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.  

-       Vertu Şirketi tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.  

-       Vertu Şirketi, işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir. 

-       Vertu Şirketi kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimleri verir. 

-       Vertu Şirketi, kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.

-       Vertu Şirketi, kişisel verileri aktardığı üçüncü şahısların da, işbu Politika ve KVK Kanunu hükümleri doğrultusunda verileri hukuka uygun olarak işleme ve muhafaza etme ve verilere hukuka uygun olarak erişme yükümlülüklerini yerine getirmesinden KVK Kanunu’nun 12. Maddesi uyarınca sorumludur. Bu nedenle Vertu Şirketi, üçüncü kişilere veri aktarılırken yapılacak sözleşmeler ve her türlü düzenlemede bu şartların sağlanmasını ve kendisine denetim yapma yetkisi verilmesini içeren taahhütler almalıdır. Yine Vertu Şirketi tüm personelini kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması süreçlerinden doğan sorumluluklar yönünden özel olarak bilgilendirmelidir.  

 

9.3.Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi: KVK Kanunu kapsamında Vertu Şirketi veri sorumlusu sıfatını haiz olacak  olup VERBİS sistemine kayıt olacaktır.

 

Yönetmelik’in 11inci maddesinin 1inci fıkrasında “Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin Kanun kapsamındaki veri sorumlusu yükümlülükleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili organ veya ilgili mevzuatta belirtilen kişi veya kişiler marifetiyle yerine getirilir. Tüzel kişiliği temsile yetkili organ Kanunun uygulanması bakımından yerine getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir veya birden fazla kişiye görevlendirebilir” şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

 

Yönetim kurulu tarafından TTK’nın ilgili maddeleri uyarınca sınırları belirlenmiş olarak şirketin yönetim ve temsili verilen kişiler TTK, BK ve TCK kapsamında kendi yetki sınırları dâhilinde gerçekleşen işlem ve eylemlerden sorumludur. 

 

Özellikle kollukta, savcılıklarda, kamu kurumlarında ve mahkemelerde şirketi temsil etme ile ifade vermeye yetkili olarak seçilmişlerdir. 

 

Her bir departmanın Direktörü, departmanlardaki İlgili Kullanıcı’ların Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan işbu Politika ve İmha Politikası’na uygun davranıp davranmadığını denetlemek ve Yönetim Kurulu ile İcra Kurulu’na raporlamakla yükümlü olacaktır. Karar alınmasını gerektiren durumlarda Hukuk Müşavirliği’nin görüşü alındıktan Yönetim Kurulu’nun karar almasını müteakip alınan karar uygulamaya konulacaktır. 

 

10.VERİ SORUMLUSUNUN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Vertu Şirketi, KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir.  

Vertu Şirketi, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. Maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

 

KVK Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, veri sahiplerinin, kişisel verilerin elde edilmesinden önce yahut en geç elde edilmesi sırasında aydınlatılması gerekmektedir. Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde veri sahiplerine iletilmesi gereken bilgiler şunlardır:  

1.Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, 

2.Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, 

3.İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 

4.Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 

5.KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan diğer haklar. 

 

Vertu Şirketi, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, süreç ve verileri işlenen kişiler bazında, yukarıda belirtilen KVK Kanunu hükmü kapsamında veri sahiplerine sunulmak üzere aydınlatma beyanları hazırlamıştır.

 

 

 

 Aydınlatma beyanlarının veri sahiplerine sunulmasının ardından, Vertu Şirketi faaliyetlerini yürütebilmesi için veri sahibinin açık rızasının alınmasını gerektiren veri işleme faaliyetleri ve veri kategorileri için de açık rıza beyanları hazırlanmıştır. 

 

Öte yandan, KVK Kanunu’nun 28(1) maddesi çerçevesinde sayılan durumlarda Vertu Şirketinin aydınlatma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

11. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI

  Başvuru Hakkı KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes Şirketimize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

 a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp

 kullanılmadığını öğrenme,

 d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri

 öğrenme,

 e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların

 düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin 

 aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde

 bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve

 bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere

 bildirilmesini isteme,

 g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi

 suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması

 halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması KVK

 

11.1.1.Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

 Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda 11.1.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler:

(1) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

(2) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu

 düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını

 ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya

 bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

(3) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu

 düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev  

 ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici,  

 koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

(4) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine

 ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel

 veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 11.1.2.’de sayılan

 diğer haklarını ileri süremezler:

 (i)Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması  

 için gerekli olması.

(ii) Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel

 verilerin işlenmesi.

 (iii) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve

  yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek

  kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile

  disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

(iv) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin

  ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

11.1.2.Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirme işbu Politika’nın yanı sıra Vertu şirketine Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kişisel veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenmesi faaliyetlerine ilişkin şikâyet veya taleplerini ilgili formda belirtilen esaslar çerçevesinde tarafımıza ulaştırabilir. İlgili Kişiler işbu Politika’nın (11.1.1) maddesinde sayılan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak veya benzer içerikte bir başka yazılı belge ile Şirket’e ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

(i) Başvuru formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya iadeli taahhütlü posta ile Başpınar(organize)osb mahallesi o.s.b. 5. Bölge 83525 nolu cadde no: 8/ Şehitkamil Gaziantep adresine iletilmesi,

(ii) Başvuru formu doldurulduktan sonra imzalı bir nüshasının, başvuru sahibi tarafından daha önce şirkete bildirilmiş ve şirket sistemlerine kaydedilmiş

e-posta adresi üzerinden, şirketin info@vertuas.com.tr adresine iletilmesi,

 

 

 

 

11.1.3.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Vertu Şirketinden cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

 

11.2. VERTU ŞİRKETİNİN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ

 

11.2.1. Vertu Şirketinin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

Kişisel veri sahibinin, bu bölümün 11.1.2. başlıklı kısmında yer alan usule uygun olarak talebini Vertu Şirketine iletmesi durumunda Vertu Şirketi talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.  

Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Vertu Şirketi tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.   

11.2.2. Vertu Şirketi Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep

  Edebileceği Bilgiler  

Vertu Şirketi, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. 

  

11.2.3. Vertu Şirketinin Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme

  Hakkı

Vertu Şirketi aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir: 

(1)     Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. 

(2)     Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

(3)     Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi. 

(4)     Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi

(5)     Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. 

(6)     Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi. 

(7)     Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. 

(8)     Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

(9)     Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması 

(10) Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması 

(11) Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması. 

 

12. REVİZYON VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA  

İşbu Politika’nın revizyon edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde Politika’nın revizyon edilmiş hali veya yeni politika örneği Politika Şirketimizin internet sitesinde yayımlanır. Yürürlükten kaldırılan Politikan ıslak imzalı eski nüshaları iptal edilerek(iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır en az 5 yıl süre ile saklanır.

 

13. YÜRÜRLÜK 

İşbu Politika 30.09.2020 tarihinde yürürlüğe girer. Şirketimiz tarafından düzenlenen işbu Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika güncellenecektir.

Politika Şirketimizin internet sitesinde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.
 

14. YÜRÜTME 

İşbu Politika’nın yürütülmesinden veri sorumlusu ve veri sorumlusunun yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü olan Vertu Şirketinin yönetim kurulunun KVK Kanunu ve Veri Koruma Kurulu düzenlemeleri kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin takibinden ve koordinasyonundan sorumlu olmak üzere tüm departman Direktörleri sorumludur.